Let's connect!

Δομή Πράξης – Αναλυτικοί στόχοι

Στόχος της πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της πόλης του Αιγίου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Ειδικότερα η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας μέσω της υλοποίησης της πράξης επιδιώκει:

 • Την παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από την κλειστή ζώνη του δικτύου διανομής
 • την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων που επιτρέπει την τροφοδοσία όλων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης της κλειστής ζώνης
 • τη δραστική μείωση των λειτουργικών της εξόδων μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού
 • την διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλισκόμενου νερού που με τη σημερινή λειτουργία του δικτύου δεν πραγματοποιείται σε συνεχή βάση
 • την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών άμεσα και αποτελεσματικά
 • την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του νερού που διαρρέει και κατασπαταλάται καθώς στην περιοχή που εστιάζει η παρούσα πράξη παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και μη ελέγχου της ποιότητάς του
 • τη μείωση της άσκοπα καταναλισκόμενης ενέργειας που απαιτεί η σημερινή λειτουργία του δικτύου, των γεωτρήσεων και των προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών
 • την υιοθέτηση μιας δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία και
 • την εξασφάλιση των παραπάνω µε τον πλέον οικονομικό τρόπο και χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δε θα μετακυλήσει στους χρήστες του δικτύου (τελικούς καταναλωτές).

Με τη συμβολή των εταίρων θα αποκτήσει περαιτέρω πλεονέκτημα στην έγκαιρη ανίχνευση διαρροών, μέσω της χρήσης έξυπνου συστήματος που θα αναπτυχθεί.

Το υποέργο 1 στο οποίο θα είναι υπεύθυνη η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αφορά στην «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» μέσω της Προμήθειας και Εγκατάστασης εξοπλισμού παρακολούθησης διαρροών.

Από την πλευρά του, το Εργαστήριο “Ευφυών Τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Ποιότητας” του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα αναλάβει το υποέργο 2, όπου αρχικά θα αναπτύξει την πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης.

Το ψηφιακό δίδυμο και τα σενάρια προσομοίωσης που θα υλοποιηθούν και θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου, θα λαμβάνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τους εγκατεστημένους αισθητήρες, ώστε να αξιοποιούνται τα σενάρια προσομοίωσης ή/και να εκτελείται νέα προσομοίωση σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για τη βέλτιστη διαχείριση των παραμέτρων της κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, η σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου της κλειστής ζώνης της περιοχής της πόλης του Αιγίου, ο έλεγχος – περιορισμός των διαρροών και η βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού, καθώς και η προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ισλανδίας και της Ελλάδας.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι άμεσα οι κάτοικοι και τουρίστες της πόλης του Αιγίου (συγκεκριμένα ήτοι 20.422 κάτοικοι), ενώ δυνητικά το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα 49.872 κάτοικοι (μόνιμος πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή 2011).

Υποέργο 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Στο πλαίσιο της δράσης γίνει η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου διαρροών, και συγκεκριμένα:

 • Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα
 • Μετρητές πίεσης
 • PLC
 • Λοιπός υδραυλικός εξοπλισμό

Οι τοπικοί σταθμοί θα είναι είτε πλήρως ενεργειακά αυτόνομοι με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ και μπαταρίας, είτε ρευματοδοτούμενοι. Θα πραγματοποιούν μετρήσεις τουλάχιστον ανά ώρα, θα καταγράφουν και θα αποστέλλουν τα δεδομένα ανά τουλάχιστον 4 ώρες σε κεντρικό server της ΔΕΥΑ που θα φιλοξενεί επιπλέον την πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα πρέπει να γίνει η προμήθεια απαραίτητου πακέτου λογισμικού SCADA τηλεχειρισμού και ενοποίησης ΤΣΕ.

Πακέτο Εργασίας WP1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Παραδοτέα: 1.1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Υποέργο 2: ΠΕ2.1. Ανάπτυξη πλατφόρμας οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών.

Στο πλαίσιο του υποέργου 2, και συγκεκριμένα στο ΠΕ2.1 το Εργαστήριο “Ευφυών Τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Ποιότητας” του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα αναλάβει να αναπτύξει την πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών.

Η ενσωμάτωση των πληροφοριών που συλλέγονται και διαχειρίζονται μέσω του SCADA, καθώς και του λογισμικού τηλεπαρακολούθησης, είναι επιθυμητή και προσδίδει ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα.

Όλες οι μετρήσεις και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους ΤΣΕ και τους ΤΣΕΠ θα πρέπει να καταλήγουν σε μια εννιαία πλατφόρμα παρακολούθησης, μέσω της οποίας η αρμόδια υπηρεσία θα έχει συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία και θα μπορεί να υποστηρίζεται για άμεση λήψη αποφάσεων. Το συγκεκριμένο λογισμικό θα εγκατασταθεί στον Κεντρικό Η/Υ (Server) και θα λειτουργεί επιπλέον μέσω του Η/Υ (client PC). Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του λογισμικού που πρέπει να προσφερθεί, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:

 • Θα πρέπει να είναι προσβάσιμο, δεδομένης της ύπαρξης μιας Static Public IP στο δρομολογητή όπου είναι συνδεδεμένος ο server, από οποιονδήποτε υπολογιστή που βρίσκεται συνδεμένος στο διαδίκτυο και οι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των εγκατεστημένων σταθμών μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας tablet, iPad ή smart phone. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να αποστέλλει ειδοποιήσεις/συναγερμούς στους χρήστες μέσω email, sms, είτε/και Viber μήνυμα μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας που μπορεί να επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή.
 • Να είναι απολύτως συμβατό με τα υπόλοιπα λογισμικά πακέτα που προσφέρονται.
 • Να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης με χρήση του διαδικτύου των real time μετρήσεων από οποιονδήποτε υπολογιστή (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Firefox), tablet ή smartphone εφαρμόζοντας έλεγχο δικαιωμάτων χρήστη (Authentication & Authorization).
 • Να υπάρχει δυνατότητα προβολής τοπικού δυναμικού χάρτη σε κεντρική οθόνη του συστήματος ο οποίος περιλαμβάνει ΟΛΟΥΣ τους διαθέσιμους σταθμούς του Δήμου (ΤΣΕ, ΤΣΕΠ, ΤΣΕΠΠ κ.α.) και τη δυνατότητα προβολής των τελευταίων μετρήσεων καθώς και πληροφοριών του σταθμού (φωτογραφίες, τόπος εγκατάστασης) σε αντίστοιχα παράθυρα πληροφοριών που αναδύονται ανά σταθμό πάνω στον χάρτη.

Οι διαχειριστές της υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τόσο σε πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα και ιστορικό των σταθμών (ΤΣΕ, ΤΣΕΠ, ΤΣΕΠΠ κ.α.) που συνδέονται με τα τηλεμετρικά καταγραφικά, τα PLC, παροχόμετρα, μετρητές πίεσης και άλλα εγκατεστημένα συστήματα, όσο και σε στοιχεία που αφορούν τη λειτουργική τους κατάσταση αλλά και σε τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο λογισμικό θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα, κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης που θα παρέχει ο ανάδοχος, για προσθήκη επιπλέον σταθμών, όπως μετεωρολογικούς, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στάθμης υδάτων ποταμών, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να διαθέτει μια κεντρική πλατφόρμα για μελλοντική χρήση, ώστε να αποφεύγονται οι χρήσεις διαφορετικών λογισμικών για πλήθος μετρήσεων.

Η εφαρμογή Διαχείρισης, που θα πρέπει να διαθέτει το λογισμικό, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους διαχειριστές ένα πίνακα ελέγχου ο οποίος θα δίνει την συνολική εικόνα της λειτουργίας ΟΛΩΝ των σταθμών Σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η δυνατότητα που θα δίνει στους διαχειριστές να μπορούν να έχουν την συνολική εικόνα των μετρήσεων ακόμα και σε πραγματικό χρόνο.

Μέσα από γραφικές παραστάσεις και γραφήματα θα παρουσιάζεται η λειτουργία του κάθε τοπικού σταθμού, ενώ πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάζονται με αντίστοιχες χρωματικές ενδείξεις που θα δίνουν άμεση απεικόνιση της διαθεσιμότητας του κάθε αισθητήρα με χρήση της τελευταία επικοινωνίας καθώς και τυχόν σφαλμάτων ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο ή σε μέρος αυτού.

Σε κάθε τοπικό σταθμό ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δει ένα σύντομο ιστορικό των τελευταίων μετρήσεων των υφιστάμενων αισθητήρων (quick view).

Το λογισμικό επιπλέον θα πρέπει να τηρεί αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής σφαλμάτων. Κάθε σφάλμα το οποίο θα παρουσιάζεται στην λειτουργία των τοπικών σταθμών θα πρέπει να καταγράφεται αυτόματα στο σύστημα με τα απαραίτητα στοιχεία (τοπικός σταθμός, αισθητήρα, ώρα/ημερομηνία κλπ).

Η πρόσβαση στο υποσύστημα από τους διαχειριστές θα γίνεται μέσω μηχανισμού αυθεντικοποίησης και θα παρέχει δυο (2) επιπέδων διαβαθμισμένη πρόσβαση στις επιμέρους υπηρεσίες του υποσυστήματος.

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει το λογισμικό να επιτρέπει τη διαπιστευμένη πρόσβαση στελεχών του φορέα που θα τους δίνει την δυνατότητα, μέσω κονσόλας, να διαχειρίζονται τα πιο κάτω:

 1. Τηλεπαρακολούθηση ΟΛΩΝ των Σταθμών: Αποτύπωση λεπτομερών χαρακτηριστικών και διαχείριση τρόπου λειτουργίας (π.χ διαθεσιμότητα αισθητήρων, συστημάτων κλπ.).
 2. Διαχείριση Σφαλμάτων: Τήρηση αρχείου σφαλμάτων.
 3. Ενημερώσεις: Άμεση ενημέρωση μέσω email στους υπευθύνους του φορέα για την λειτουργία των τοπικών σταθμών.

Πακέτο Εργασίας ΠΕ2.1: Ανάπτυξη πλατφόρμας οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών.

Παραδοτέα:

2.1. Σχεδίαση Πλατφόρμας οπτικοποίησης πληροφοριών.

2.2. Ενοποίηση σταθμών ΤΣΕ.

2.3. Ολοκλήρωση διασύνδεσης αναγνώρισης διαρροών.

Υποέργο 2: ΠΕ2.2. Ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης.

Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2.2., το Εργαστήριο “Ευφυών Τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Ποιότητας” του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα αναλάβει να αναπτύξει και να παραμετροποιήσει την υδραυλική μοντελοποίηση και προσομοίωση ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης.

Το ψηφιακό δίδυμο και τα σενάρια προσομοίωσης που θα υλοποιηθούν, και θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου, θα λαμβάνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τους εγκατεστημένους αισθητήρες, ενώ το σύστημα υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης θα διαλειτουργεί με την πλατφόρμα οπτικοποίησης, ώστε να αξιοποιούνται τα σενάρια προσομοίωσης ή/και να εκτελείται νέα προσομοίωση σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και θα αποστέλλονται αναφορές στο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση των παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης.

Η προσφερόμενη εφαρμογή θα πρέπει να διευκολύνει την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της μοντελοποίησης – την ετοιμασία των δεδομένων για εισαγωγή στο μοντέλο (που θα βασίζεται στο εργαλείο US-EPA SWMM5), την μετέπειτα ανάλυση των δεδομένων, και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη μηχανή προσομοίωσης (simulation engines). Θα πρέπει να λαμβάνει δεδομένα της ζώνης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και κατόπιν βελτιστοποίησης να προσομοιώνει την κατανάλωση σε μέγεθος δικτύου υδραυλικά στεγανής ζώνης (DMA – District Metered Area).

Πακέτο Εργασίας ΠΕ2.2: Ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης.

Παραδοτέα:

2.4. Ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης.

2.5. Προσομοίωση υδραυλικής μοντελοποίησης και σενάρια λειτουργίας.

2.6. Παρουσίαση υδραυλικής μοντελοποίησης και εκπαίδευση χρηστών.

Υποέργο 3: Σχέδιο Επικοινωνίας της πράξης

Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υλοποιηθεί αντίστοιχα Σχέδιο επικοινωνίας της Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας, σημαντικού μεγέθους, στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού του Υποέργου 1 σε ορατό σημείο από το κοινό.
 • Μόνιμη αναμνηστική πλάκα μετά την υλοποίηση της πράξης σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της πράξης.
 • Προβολή όλων των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα του ΧΜ ΕΟΧ 2104-2021, με αναφορά στο ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 που στηρίζει την πράξη.
 • Ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου στοιχείων της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από τον ΧΜ ΕΟΧ.
 • Τοποθέτηση αφίσας με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη.
 • Δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας της πράξης η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία του έργου, όπως σύντομη περιγραφή, την πρόοδο, τους στόχους και τα αποτελέσματα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η οποία θα ενημερώνεται τακτικά και θα επισημαίνει τη χρηματοδοτική στήριξη από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.
 • Υλοποίηση τριών δράσεων δημοσιότητας της πράξης, με επιλογή εκ των παρακάτω:
  • Συνέδριο με αρμόδιους φορείς για την έναρξη της πράξης.
  • Συνέδριο με αρμόδιους φορείς για την λήξη της πράξης και ενημέρωση για τα αποτελέσματά της.
  • Δελτία τύπου για την υλοποίηση των υποέργων.
  • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για διάχυση των αποτελεσμάτων.
  • Δράσεις ενημέρωσης στα ΜΜΕ.

Πακέτο Εργασίας WP3: Σχέδιο επικοινωνίας της Δράσης.

Παραδοτέα: 3.1. Υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας.